REGULAMIN WARSZTATÓW DZIECIAKI KODUJĄ

Instruktorzy podczas trwania warsztatów z programowania i robotyki dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny, pożyteczny i bezpieczny.

 

§ 1

Uczestnik warsztatów:

jest koleżeński, uczynny i kulturalny, zaradny na miarę swoich możliwości, dba o dobrą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, nie stosuje przemocy, dba o dobre imię warsztatów.

 

§ 2

Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką instruktora przez od 60 do 120 minut w zależności od wybranych zajęć.

Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w oświadczeniu zgłoszenia.

 

§ 3

Uczestnicy warsztatów mają prawo do:

 • uczestniczenia w zajęciach, na które uczestnik został zapisany

 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu warsztatów,

 • opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć instruktora warsztatów,

 • zgłaszania uwag i zwracania się w sprawach osobistych do instruktora.

 

§ 4

Uczestnicy mają obowiązek:

 • zachowywać się kulturalnie,

 • podporządkować się poleceniom instruktorów,

 • przestrzegać regulaminów:

  • uczestnika warsztatów,

  • poruszania się po drogach i transportu zbiorowego,

  • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 • przestrzegania rozkładu dnia,

 • nie oddalać od grupy bez wiedzy opiekuna,

 • w przypadku złego samopoczucia – niezwłocznie zgłosić to instruktorowi,

 • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

 • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

 • posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie,

 • nie oddalania się z terenu warsztatów bez wiedzy opiekuna grupy,

 •  

§ 5

Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany.Za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 • wyróżnienie przez instruktora przed grupą uczestników,

 • wyróżnienie dyplomem lub nagrodą,

Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być ukarany:

 • upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy,

 • wydaleniem z warsztatów.

 

§ 6

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników podczas warsztatów oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

 

§ 8

Rodzice Uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w czasie pobytu na warsztatach przez Uczestnika będącego ich dzieckiem.

 

§ 9

W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub norm społecznych, Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia decyzji o usunięciu Uczestnika warsztatów z placówki bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

 

 

 

Link do strony Dzieciaki Kodują na Facebook
Logo Dzieciaki Kodują
Logo dzieciakikoduja

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.